15 - noden van een sub.txt

gevonden op https://fetlife.com/users/1863727/posts/1687832 vrij vertaald

7 Things a Submissive Needs from a Dominant
7 noden van een onderdanige naar een Dominant


A submissive serves her/his Dominant. No question. What he/she needs, he /she gets. A submissive is always being watched. Rest assured however that submissives have needs in a relationship as well. I can’t speak for everyone, but I know what this submissive needs, and I have a feeling it isn’t all that unique to me.Een onderdanige dient zijn/haar Dominant. Zonder twijfel. Wat hij/zij nodig heeft, krijgt hij/zij. Een onderdanige wordt altijd bekeken. Submissives hebben echter ook behoeften in een relatie. Ik kan niet spreken voor iedereen, maar ik weet wat onderdanigen nodig hebben, en ik heb het gevoel niet enkel ik.

1. Your time. If you can’t be with me, talk, text, instant message, or send smoke signals fairly frequently then you aren’t for me. I need to know I am on your mind and you want to be near me. It isn’t just common knowledge, and it never will be, no matter how hard you have tried to make it so.
1. Uw tijd. Als u niet geregeld bij mij kan zijn, spreken, mailen, sms'en, of wat dan ook, dan bent u niet de juiste Dom voor mij. Ik moet weten dat ik in je hoofd vertoef en dat je in mijn buurt wil zijn. Het is niet alleen gemeenschappelijke kennis, en het zal het nooit worden, maakt niet uit hoe hard u het hebt geprobeerd.

2. Your attention. If you can’t listen to the little details of my life and make contributions that are useful (even if they aren’t what I want to hear), then you aren’t for me. I need to know that what matters to me today, tomorrow, or next week, also matters to you. Whatever it is may be a silly thing in your mind, but it’s my thing, and it’s important to me.
2. Uw aandacht. Als u niet kan luisteren naar de kleine details van mijn leven en nuttige raad geven (zelfs als u ze niet wil horen), dan bent u niet de juiste Dom voor mij. Ik wil weten dat wat belangrijk is voor mij, vandaag, morgen of volgende week, ook belangrijk is voor jou. Al is het voor jouw onbelangrijk, het is belangrijk voor mij.

3. Your consistency. If you can’t enforce the rules you set, and punish and/or reward every single time, then you aren’t for me. Sure you can take into consideration the circumstances in my life at the time, but I need to know that each rule you set has purpose and you intend to see them all through. If you can’t supervise them, don’t set them.
3. Uw consequentie. Als u uw eigen regels niet kan afdwingen, me elke keer straffen of belonen, dan bent u niet de juiste Dom voor mij. U houdt natuurlijk rekening met mijn levensomstandigheden van het moment, maar ik moet weten dat elke door u ingestelde regel doel heeft en dat u ze volbracht wil. Als u dit niet kan controleren, geef me ze dan niet.

4. Your honesty. If you can’t tell me the truth, all the time, every time, then you aren’t for me. I do not lie to you, even when I really want to, and I expect the same courtesy. If you are always honest with me, even about the little things I don’t even know I should ask you, I will find it easier to believe the harder stuff.
4. Uw eerlijkheid. Als u mij niet de hele tijd, elke keer de waarheid kan vertellen, dan bent u niet de juiste Dom voor mij. Ik lieg niet tegen u, zelfs als ik echt wil, en ik verwacht van u dezelfde hoffelijkheid. Als u altijd eerlijk bent met mij, zelfs over de kleine dingen die ik niet hoef te vragen, zal ik makkelijker andere dingen geloven.

5. Your trust. If you can’t trust me to know my limits, when we reach them, and to let you know, then you aren’t for me. I trust you to take me new places, but you have to go with me too, and sometimes those places are also new to you. Let’s go there together.
5. Uw vertrouwen. Als u me niet vertrouwd mijn eigen grenzen te kennen, wetende dat ik zal aangeven als we ze bereikt hebben, dan bent u niet de juiste Dom voor mij. Ik vertrouw u om mij naar nieuwe plaatsen te brengen, maar je moet meegaan met mij, ook als deze plaatsen nieuw zijn voor jouw. Laten we er samen heengaan.

6. Your mind. If you can’t share the things that are important to you with me, then you aren’t for me. I like your body, I like your skills, but I also want to like your mind. Your thoughts, dreams, goals, and ambitions are important to me too. What happens in your life matters to me, because you matter to me.
6. Je geest. Als u uw belangrijke dingen niet met mij kan delen, dan bent u niet de juiste Dom voor mij. Ik houd van je lichaam, en uw vaardigheden, maar ik wil ook graag uw mening. Uw gedachten, dromen, doelen en ambities zijn voor mij ook belangrijk. Wat er in je leven gebeurt is belangrijk voor mij, omdat u belangrijk bent voor mij.

7. Your love. If you can’t love me, really love me, even when I’m wrong, or bad, or distant, or just plain acting unlovable, then you aren’t for me. Love, in all it’s forms, is unconditional. Keyword: unconditional. That means you love me (in whatever way we have chosen) just because you do… and my thoughts, actions, and behaviors do not define your feelings for me. They may change how our relationship functions, but never how you feel. And PS? I need to hear the actual word every once in awhile, so I can file it away in case it’s awhile before I hear it again. But don’t make me wait too long, because while I’m waiting, someone else may be saying it to me.
7. Uw liefde. Als je niet van me kan houden, zelfs als ik verkeerd ben, of slecht, of gewoon verkeerd handel, dan bent u niet de juiste Dom voor mij. Liefde, in al zijn vormen, is onvoorwaardelijk. Trefwoord: onvoorwaardelijk. Dat betekent dat je van me houdt om de manier dat we hebben gekozen met elkaar te zullen omgaan... mijn gedachten, acties en gedrag definieren uw gevoel niet voor mij. Zij kunnen veranderen naarmate onze relatie functioneert, maar nooit hoe je je voelt. En PS? Ik moet het af en toe horen, zodat ik bestand ben tot ik het opnieuw hoor. Maar laat me niet te lang wachten, omdat tijdens het wachten, iemand anders het me kan zeggen.

1 opmerking:

  1. hmzzzzz dat is tekst om over na te denken .........

    grtz gwen

    BeantwoordenVerwijderen