20 - brat.txt

gevonden op fetlife Engelse tekst, vrij vertaald.

There are several guides out there relating to the ownership of brats written by brats for brats. It’s time to redress the balance a bit. To this end I have put together this guide to help those who are considering taking on the challenge of brat ownership.
Er zijn verschillende gidsen, betreft de eigendom van brats, geschreven voor en door brats. Het is tijd voor een beter evenwicht. Daarom heb ik deze gids samengesteld, voor hen die de uitdaging aangaan om een brat tot eigendom te overwegen.

Pre-requisites
Eerste vereisten

1. Patience – Saintly levels of patience are an absolute must. Your brat will exasperate you beyond belief to the point where outsiders may wonder if there is any control at all. This is especially true in the early stages of ownership.
1. Geduld-Engelendgeduld hebben is een absolute must. Uw brat wil u nederig zijn op het punt waar buitenstaanders zich vol ongeloof afvragen of er helemaal geen controle is. Dit is vooral in de vroege stadia van eigendom.
2. Drugs – The legal headache soothing variety. Blood pressure pills. The urge to bang your head against the wall at regular intervals will happen. Ketamine and other tranquilisers, while tempting to calm your brat down, are not recommended and will lead to complications.
2. Drugs – de legale rustgevende verscheidenheid voor het hoofd. Bloeddruk pillen. De drang om je hoofd tegen de muur te slaan zal met regelmatige tussenpozen gebeuren. Ketamine en andere tranquilisers, bedoeld om de brat te kalmeren, worden niet aanbevolen en zal leiden tot complicaties.
3. Sense of Humour – Realise that everything your brat will try is not meat to hurt you or disrespect you but to be fun and make you smile. Assuredly at the precise moment it may not make you smile and hence the requirement of 1 and 2 above but looking back the humour should be apparent. Mismatch in sense of humour is the cause of most brat owner breakups.
3. Gevoel voor humor-Realiseer dat wat uw brat zal proberen, niet de bedoeling is om je te kwetsen of te minachten maar bedoeld is om je te doen glimlachen. Precies op dit moment doet het je niet glimlachen en vandaar de eis van 1 en 2 hierboven maar achteraf terugkijkend wordt de humor duidelijk. Indien er niet hetzelfde gevoel voor humor is, brengt dit meestal een breuk teweeg tussen beide.
4. Imagination – Without it you are going to struggle to find ways of getting your own back. Brats are generally ultra bright and devious creatures and you’ll have to at least match them in ingenuity for pun/funishments. You will also need your imagination to pre-empt their antics. Paranoia is a definite hazard of ownership.
4. Verbeelding – zonder verbeelding gaat u strijden om uzelf terug te vinden. Brats zijn over het algemeen ultra heldere en sluwe wezens en je moet ten minste overeenkomen met hun vindingrijkheid voor woordspeling. U zal ook u verbeelding nodig hebben om hun voor te zijn. Paranoia is een duidelijke gevaar van eigendom.
5. Thick skin – It is going to hurt. Brats cannot help themselves. If they find a crop/flogger/paddle or any other toy in their hands they are going to have a practice swot under the heading “..but Master/Sir has to try all his toys on himself first. It’s in the Brat Constitution.” Let them get away with it at your own peril or devise ways that such things never arrive in their hands. For example: “Fetch my crop while on your hands and knees carrying the crop in your mouth.” Specific language is important. More on that later.
5. Dikke huid-het gaat kwetsen. Brats doen dit niet bewust. Als ze een gewas/flogger/paddle of een andere stuk speelgoed in hun handen vinden gaan ze dit uitproberen "..maar Master/Sir moet eerst alle speeltjes op hemzelf uitproberen. Het is in de Grondwet Brat." Laat ze het niet risico nemen, voorkom dat speelgoed in hun handen valt. Bijvoorbeeld: "Haal mijn flogger in je mond, op je handen en knieën." Specifieke taal is belangrijk. Later meer daarover.

Common Brat Tactics
Techniek

1. Incitement – They know they shouldn’t do it but they do. “Is that the best you got?”; “Good boy”; “Thank you my all knowing fluffy bunnykins”. You can insert your own “pet” name in here but it will be designed by the brat to be mildly insulting while funny at the same time. “Master/Sir is always right.” Seems to be a common phrase when they agree with something about you that is not quite complimentary. “I’m an idiot” … When you forgot something … “You are an idiot, yes Master/Sir. Your pet will remember that.” They can keep up the reminders for a considerable period of time.
1. Aanzet-zij weten dat wat ze doen, niet mag. "Is dat het je beste?"; "Goede jongen"; "Dank u mijn alles wetende pluizig konijntje". U kunt uw eigen "huisdier"naam gebruiken hier, het zal door de brat gehoord worden als mild beledigend en grappig op hetzelfde moment. "Master/Sir heeft altijd gelijk." Lijkt alsof ze instemmen met iets over u dat is niet helemaal waar is. "Ik ben een idioot"... Wanneer je iets vergeet... "Je bent een idioot, ja Master/Sir. Uw huisdier zal het zich herinneren." Ze kunnen korte tijd onthouden.
2. Pranks – Toys will go missing or shoe laces tied together while you snooze in a chair. You think that’s massage oil, but no it’s blue food colouring. Your brat is only looking for ways to keep you on your toes and inject some fun into your life. Bear this in mind when you find yourself reaching for the blood pressure pills and the studded paddle.
2. speelgoed ontbreekt of je schoenveters zijn samengebonden terwijl u rust. Je denkt dat het massageolie is, maar nee, het is blauwe voedselkleurstof. Uw brat is alleen op zoek naar manieren om u op uw tenen en trappen en u plezier te geven in je leven. Houd dit in gedachten wanneer je merkt dat je bloeddruk stijgt, of wanneer je brat je het bloed van onder je nagels haalt.
3. Coy silence – Be afraid, be very afraid. Your brat is plotting or has already got something set up and is waiting for you to walk right into it. As they do in jungle warfare when something is tied high in a tree, stop dead in your tracks and check the ground. The coy silence is a distraction from the main event.
3. Stilte – Wees bang, erg bang. Uw brat smeedt een complot of heeft al iets en wacht tot u er recht in loopt. Zoals ze in de jungle oorlog voeren, gebonden hoog in een boom, gedood op het pad, gecontroleerd op de grond. Stilte is afleiding.
4. Innocent puppy eyes – Has anyone seen those vampire programs where the innocent puppy suddenly sprouts fangs and mutilates the hand patting them on the head? You have been warned. “It wasn’t me.” …uh huh …sure. Sugar cuts itself with Ex-Lax does it?
4. Onschuldige puppy ogen – heeft iemand de vampier programma's gezien waar de onschuldige puppy plotseling giftanden krijgt en de hand verminkt die hem op het hoofd aait? Je bent gewaarschuwd. "Het was ik niet.".. .uh hè... zeker.
5. Loopholes – When the urge is upon them they will try and find loopholes to wriggle through. This is a talent I have found most brats to be highly accomplished at.
“Make me a coffee” might result in the coffee being made but not delivered.
Literal loopholes are commonly exploited:
“Behave” … “I am… I am behaving badly.”
“Be good” … “I am being good at being bad.”
Any time your brat starts a sentence “You said….” You can be pretty sure a loophole has been found. Their excuse is that they are promoting clearer communication of your wishes. Sometimes owning a brat can feel like you are a high court judge taking extreme care over your use of language.
5. Mazen – wanneer de drang er is zal ze proberen de mazen in het net te vinden. Dit is talent die door de meeste brats worden bereikt.
"Maak me een kopje koffie" kan resulteren dat de koffie gemaakt wordt maar niet bediend.
Letterlijke mazen worden vaak uitgebuit:
"Gedraag je"... "Ik ben... Ik gedraag me stout."
"Wees flink"... "Ik ben flink in het stout zijn."
Elke keer u brat een zin begint met "U zei..." Kunt U er vrij zeker van zijn dat ze een maas gevonden heeft. Hun excuus is dat ze meer duidelijkheid nodig hebben. Soms kan het bezit van een brat voelen alsof je een rechter bent en uiterste zorg moet besteden aan het gebruik van uw taal.

Your Response
Uw reactie's

1. Nuclear – Sometimes you are so furious you want to beat the crap out of them. Stop. Think. Are you furious with them or at yourself for falling for it? Was there any real harm done?
1. Kern – soms bent u zo woedend dat je het uit hen wil slaan. Stop. Denk. Bent u woedend op hen of op jezelf omdat je het toeliet? Is er echte schade?
2. Funishment – Mostly what they want is a good spanking. If you see the humour in their antics then a funishment is recommended. Some may say you are rewarding their bad behaviour. I say you are rewarding them for expressing themselves and being true to their nature.
Spanking: Never met a brat that didn’t like it.
Orgasm counting: Force them and have them count each one. Failure to count or miss counting, start at 1.
Favourite play: That might be a rope session or flogging or something else that you both really enjoy together.
2. Aandacht – meestal willen ze een goed pak slaag. Als je de humor in hun capriolen ziet wordt straf aanbevolen. Sommigen kunnen zeggen dat u hun slecht gedrag beloont. Ik zeg dat u hen beloont om hun uiting van trouw aan hun aard.
Spanking: Nog nooit een brat ontmoet die het niet leuk vond.
Orgasme tellen: dwing hen orgasme's te hebben en laat ze tellen. Bij falen of mistellen, begin je opnieuw te tellen vanaf 1.
Favoriet spel: iets waar u beiden echt van geniet.
3. Punishment – Sometimes they go too far. Sometimes they really do need a punishment. Make sure your brat understands why they are being punished and set the parameters. The parameters may be a time limit or a count. My most effective are:
“You have disappointed me.” - Delivered dead pan. Your brat will cut themselves up for days over that one while trying to be as pleasing as possible. Only to be used when they truly have been a disappointment. Over use will render it ineffective.
Timeout - Kneel them in a corner facing the wall and have them be silent for a period of time. If the move put them back in place without a word and reset the clock. This is about denial of time with you.
Orgasm denial – Keep bringing them to the edge and stopping. The frustration in your brat should match the level of frustration they caused by their action. This is a tricky one to judge and you will need to know your brat well.
Reason - Give your brat a really good reason why they should cease and desist from a particular activity. Dominants have history as well and some behaviour steps on triggers that are not good places for you to be. As you respect the limits of your brat I would hope they would respect yours. Sharing history can be hard and painful but the alternative of allowing your brat to continue is worse. Trust me on that one.
3. Straf – soms gaan ze te ver. Soms hebben straf nodig. Zorg ervoor dat uw brat begrijpt waarom zij wordt gestraft en stel de parameters. De parameter kan een tijdslimiet inhouden.
Meest effectief zijn: "U hebt me teleurgesteld". Uw brat zal zich enkele dagen schuldig voelen terwijl hij enkel maar probeerde om het u zo aangenaam mogelijk te maken. Dit mag alleen worden gebruikt wanneer zij werkelijk een teleurstelling zijn. Verkeerd gebruik maakt het ineffectief.
Timeout - zet hen geknield in een hoek, in stilte, geconfronteerd met de muur, voor een tijdsperiode. Als ze je hierin niet gehoorzamen zet je ze terug op hun plaats zonder een woord te zeggen en stel je opnieuw de klok in. Dit gaat over tijdsverhindering met u.
Orgasme  verhinderen -Breng ze naar de rand en stop. De frustratie in uw brat moet overeenkomen met het niveau van frustratie die ze door hun optreden veroorzaakt. Dit is een lastige om te beoordelen en u zult uw brat goed moeten kennen.
Reden - Geef uw brat een goede reden waarom ze moeten ophouden en afzien van een bepaalde activiteit. Dominanten hebben ook een verleden waardoor bepaald gedrag kan triggeren en je brengen naar negatieve plaatsen. Zoals u de grenzen van uw brat respecteert, hoop dat ze die van jou respecteren. Delen van het verleden kan hard en pijnlijk zijn, maar het alternatief, toegeven aan je brat is erger.
4. “The look” – Practice in a mirror that look that says “Steady girl.” It might be a raised eyebrow with a slight tilt of the head. You’ll now it when you get it right. Your brat will respond appropriately and be back under control again. This is generally my first line of defence.
4. "De look"- oefen je gezichtsuitdrukking in een spiegel als je zegt "Gestaag meisje." Het zou een opgeheven wenkbrauw met een lichte schuine stand van het hoofd moeten worden. U weet het wanneer u de juiste gezichtsuitdrukking vindt. Uw brat zal reageren en is terug onder controle. Dit is in het algemeen mijn eerste lijn van defensie.
5. Stop – Simply that. Stop. Nothing will focus their minds more than when you stop whatever activity you are doing or go quiet and sit back arms folded. When combined with “the look” you have an effective limiter on your brats behaviour.
5. Stop – gewoon stop. Niets zal hun gedachten meer focussen dan wanneer u stopt met welke activiteit je doet of je gaat rustig achterover leunen met je armen gevouwen. Dit gecombineerd met "de look" hebt u een effectieve grens op uw brats gedrag.
6. Finger Snap – I like my girls trained to the click of my fingers. When I snap my fingers it is because I need something so their attention is mine. They cease whatever they are doing and focus. It may take some time before this is an automatic reaction. Use it initially when you do want something and the brat can prove they are useful. Nothing makes a brat happier than making you happy by doing something for you. Soon the snap of your fingers will be very effective for attention grabbing.
6. Vingerknip – mijn meisjes zijn opgeleid met een vingerknip. Wanneer ik mijn vingers knip is dit omdat ik hun aandacht moet hebben. Ze richt zich niet langer op wat ze doet. Het kan even duren voordat dit een automatische reactie is. Gebruik het in eerste instantie wanneer u iets wilt zodat de brat zich kan bewijzen. Niets maakt een brat gelukkiger dan u gelukkig maken door iets te doen voor u. Binnenkort zal de vingerknip zeer effectief worden om aandacht te krijgen.
7. Personal - There will be something that your brat really does not like. Something that can be done quickly and effectively. Tickling is a good one if your brat pleads for you to stop. Do not. I repeat, do not allow your brat to then claim that the activity is now a "hard limit". The precedent will be set for all punishments hitting the "hard limit" list.
7. Persoonlijk - Er zal iets zijn dat uw brat echt niet wil. Iets dat snel en effectief kan gebeuren. Kietelen is een vb als uw brat pleit om te stoppen. Niet doen. Ik herhaal, sta niet toe dat uw brat deze activiteit nu als harde grens stelt. Het zal als voorbeeld gesteld worden dat harde grenzen als straf gebruikt wordt.

Why Bother with a Brat?
Waarom moeite met een Brat?

The effort they put into they fun and games is matched by their devotion and deep desire to make you happy. A properly trained brat knows when it is and is not appropriate to be brattish. When pressed to be on their best behaviour and given a good reason, a properly trained brat will not let you down.
There is a difference between a brat and a badly behaved sub/slave. A brat when they act up will make those around at first take a step back and worry about sanity and then smile because there is humour in the action. A brat will only direct their brattishness at their owner or to very close friends who know what they are like. A badly behaved sub/slave will do it without humour and will be disrespectful to anyone and everyone making those around frown and become uneasy. Brats do not act up for punishment. They act up for funishment.
De inspanningen die zij leveren in plezier en spelletjes wordt geëvenaard door hun toewijding en een diep verlangen om je gelukkig maken. Een goed opgeleide brat weet wanneer het al dan niet gepast de brat uit te hangen. Wanneer je hen hun beste gedrag vraagt, en je geeft hen een goede reden, zal een goed opgeleide brat je niet teleurstellen.
Er is een verschil tussen een brat en een sub/slave die zich slecht gedraagt. Een brat die er over gaat zal als eerste een stap terug nemen, zich zorgend makend over het gezond verstand en vervolgens glimlachen om de humor. Een brat zal zich alleen misdragen naar haar eigenaar of tot zeer goede vrienden die weten wat ze zijn. Een sub/slave die zich misdraagt zal dit doen zonder humor en zal oneerbiedig worden tegen iedereen, zodat ieder zich er ongemakkelijk bij voelt. Brats handelen niet om de straf. Zij handelen om aandacht.

Final Thoughts
Definitie

I believe brats can me trained/tamed within reason. I think they find a comfort level on what is and is not acceptable and test the boundary. It is up to us, their owners, to set those boundaries and stick to them. With understanding of what your brat does, why and when, you will gain valuable insight into how their mind works and how to keep your brat in perfectly happy health. I believe it is a crime to knock all brattish behaviour out of your charge. It is a denial of who they are. Personally I don’t want a doormat. I like a challenge. Does that make me a masochist? Perhaps. Where are my pills?
Ik denk dat brats opgeleid/getemd kunnen worden met enige redenering. Ik denk dat ze een comfortniveau vinden over wat wel en niet aanvaardbaar is en de grenzen testen. Het is aan ons, hun eigenaren, die grenzen te stellen en vast te houden. Met begrip van wat uw brat doet, waarom en wanneer, krijgt u een waardevol inzicht in hun manier van denken en hoe u van uw brat in volmaakt gelukkig en gezondheid kan houden. Ik denk dat het een misdaad is om het brat gedrag er volledig uit te willen. Het is een ontkenning van wie ze zijn. Persoonlijk wil ik geen deurmat. Ik hou een uitdaging. Maakt dat me een masochist? Misschien. Waar zijn mijn pillen?


Mijn persoonlijke opmerkingen.
Eerst en vooral, Meneer, succes!! Ik heb hier heel veel in teruggevonden waar ik mijzelf in herken.

Engelengeduld. Ik kan wel zeggen dat U dat hebt. Anders hadden W/wij elkaar niet meer ontmoet. Ik heb immers opmerkingen gekregen dat U mij niet onder controle heeft. :-)
Humor. Geen idee. Ik weet enkel dat ik U heel kwaad heb gemaakt. Dat ik ver ben gegaan. Dat ik U verweten heb.
Verbeelding. Ook hier heb ik geen idee van in hoeverre U dit hebt.
Dikke huid. Is wel van toepassing op U. Bewijzen voorgaande posts.

Techniek. Ja, ik zie het mij wel doen. Maar hier ga ik niet verder over uitweiden. Kwestie van Meneer niet teveel de pap in de mond te gieten.

Reactie. Kern, is al voorgevallen. Ik heb Meneer idd al zo ver gedreven dat hij mij er met de riem van langs geeft. Wat best wel lekker is :-p
Aandacht, ik geef inderdaad aan dat ik aandacht nodig heb. Ik weet intussen ook al hoe ik die aandacht krijg.
Straf, staat het opvoeden van een brat wat gelijk aan het opvoeden van een kind? Straffen door in de hoek te zetten? Consequentie, duidelijke taal. Opnieuw iets dat ik erken nodig te hebben, duidelijke taal!!
Een gezichtsuitdrukking, zegt soms meer dan woorden. Daarom dat ik zo graag een gezicht lees.
Stoppen van de bezige activiteit. Dit zal vragen oproepen.

Toewijding en een diep verlangen om Meneer gelukkig maken.
Ik handel niet om de straf. Ik handel om aandacht.

Meneer, ik denk dat ik een beetje brat ben.

4 opmerkingen:

 1. hahaha, jij denkt het misschien .... ik ben dat al een tijdje zeker :-)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. lol... wel Meneer, dan hebt U hier alvast een leidraad :-p Ben ik nu niet lief dat ik U hierbij help? :-D

   Verwijderen
 2. Misschien wel zo netjes om even een linkje naar het originele bericht te zetten? Give credit where credit's due enzo?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Lumen, ik heb bovenaan geplaatst dat ik dit op fetlife teruggevonden heb. Ik ben echter vergeten de link op te slaan. Bij andere teksten staan die er wel bij. Toch bedankt voor de opmerking :-)

   Verwijderen